Grunneiere

Home / Grunneiere
Flere grunneiere

Vestskauen er et skogsområde som ligger på grensa mellom Holmestrand og Drammen kommune. Området er delt mellom flere private og offentlige eiere. Rundt parkeringa ved Montebello Arena og ned mot Kalmovannet er Holmestrand Kommune grunneier. Sentralt og nord i løypenettet er Selvik Bruk den største grunneieren. Øst i terrenger og rundt Fjellskar er det flere mindre teiger som eies av private. Vestover mot Kabretta og ned til Berg er det AS Eidsfoss Verk som eier grunnen.

I Norge har vi både allemannsrett og allemannsplikt. Det betyr at enhver har rett til å ferdes til fots i utmark hele året. Det betyr også at enhver har plikt til å ferdes hensynsfullt og med varsomhet. Opptre også hensynsfullt ovenfor folk du møter.

Selvik Bruk AS

Selvik Bruk er eier av en skogbrukseiendom på 64 000 dekar, med beliggenhet på Vestskauen i Drammen og Holmestrand kommune. Selvik Bruk driver en aktiv, og langsiktig forvaltning av en fornybar ressurs, gjennom et moderne, og miljørettet skogbruk. Drift av eiendommen er miljøsertifisert. I tillegg til skognæring, er utmarksnæring en viktig del av virksomheten til Selvik Bruk. På eiendommen til Selvik Bruk er det et skiløypenett på totalt ca. 55 km, som blir preparert med løypemaskin.

AS Eidsfos Verk

Vannfallet mellom Bergsvannet og Eikern, skogressurser (nå ca 17 000 da), malmforekomster, trekullproduksjon og muligheter for transport på vann og transportveier i skogen la grunnlaget for industri siden middelalderen. Eidsfos Verk ble grunnlagt i 1697 av den dansk/norske kongen og var starten på over 300 års kontinuerlig industri og sosial utvikling som en ser på Eidsfoss i dag. I dag drives Eidsfos Verk hovedsakelig med skog, landbruk, eiendom og kraft. Eidsfos Verk er opptatt av å legge forholdene til rette for kultur og naturopplevelser. Transporten av malm og tømmer fra skogen omkring foregikk med hest på veier som fortsatt er i bruk som turveier. Skiløypa fra Berg gård til Kalmo følger skogsbilveien til Kabretta som er anlagt på en av de gamle transportveiene.

Stedet Eidsfos har mye å by på. Eidsfoss Hovedgård, Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger, den gamle bebyggelsen, Eidsfoss Landhandleri og hådtverksbedrifter er et besøk verdt.

Holmestrand Kommune
Holmestrand kommune eier til sammen ca. 20 500 dekar skog og utmark fordelt på ni teiger på Østskogen og Vestskogen, samt halve Kommersøya. Eiendommen skal drives med basis i en økonomisk forsvarlig drift. Samtidig er det en viktig målsetting at flerbrukshensyn vektleggesd, vs. hensyn til andre brukergrupper, vilt – og fiskeinteresser samt biologisk mangfold.